Regulamin parkingu TIR

Niniejszy „Regulamin korzystania z płatnego placu postojowego ” określa zasady jego funkcjonowania oraz pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.

1. Teren placu postojowego stanowi integralną część stacji paliw BP Port 2010 należącej do PORT 2010  A. Hödel – Senán R. Ławecka R. Zarzecki Spółka Jawna z siedzibą 59 – 900 Zgorzelec, Żarska Wieś 2C (dalej zwanej PORT 2010).

2. Plac postojowy zarządzany przez PORT 2010  jest parkingiem PŁATNYM, NIESTRZEŻONYM.

3. Plac postojowy czynny jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.

4. Plac postojowy przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów dostawczych, ciężarowych, ciężarowych z naczepą, ciągników siodłowych, autobusów oraz naczep o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 42 tony (zwanych dalej pojazdami).

5. Poprzez wjazd na teren placu postojowego dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego trwające od wjazdu na ten teren, aż do wyjazdu z placu postojowego oraz uiszczenia opłaty parkingowej. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren placu postojowego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.

6. PORT 2010 nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie placu postojowego pojazdów oraz ich ładunków, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Każdorazowo użytkownik pojazdu zobowiązuje się do zabezpieczenia pojazdu we własnym zakresie.

7. PORT 2010 nie strzeże placu postojowego i pojazdów na nim pozostawionych.

8. Pojazdy parkujące na placu postojowym w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem w szczególności jeśli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia mogą zostać odholowane na inny bezpłatny wybrany przez PORT 2010 parking, na co użytkownik pojazdu wyraża zgodę.

9. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z placu postojowego określonych niniejszym Regulaminem poprzez nieuiszczenie opłaty parkingowej pojazdy będą unieruchomione przez działających w imieniu PORT 2010 pracowników obsługi placu postojowego (pracowników obsługi placu) z wykorzystaniem założenia blokady mechanicznej na koło pojazdu. Po uiszczeniu opłaty parkingowej oraz opłaty umownej w wysokości 300 zł blokada zostanie usunięta przez pracowników obsługi placu. Użytkownikom pojazdu, którzy nie stosowali się do postanowień niniejszego Regulaminu, a unieruchomienie których pojazdów mogłoby przyczynić się do powstania szkody po stronie użytkowników pojazdów (jak również osób trzecich na rzecz których użytkownicy pojazdów realizują usługę transportową na podstawie jakiegokolwiek tytułu) nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane wobec PORT 2010.

10. Niezależnie od zastosowanych przez PORT 2010 wobec użytkowników pojazdów sankcji, o których mowa w ust. 9, PORT 2010 zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez użytkowników pojazdów na drodze postępowania sądowego, z zastrzeżeniem że wszelkie spory rozstrzygane będą pomiędzy stronami przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby PORT 2010.

11. Na terenie placu postojowego obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Na terenie placu postojowego obowiązują przepisy ustawy  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 tj. z późniejszymi zmianami) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.

13. W czasie parkowania użytkownik pojazdu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.

14. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone PORT 2010 (w szczególności za zanieczyszczenie terenu placu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie placu postojowego, powstałe w związku z korzystaniem z placu postojowego. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, zgłosić takie szkody obsłudze placu postojowego przed opuszczeniem placu postojowego.

15. Na terenie palcu postojowego zabronione jest:
a) używanie otwartego ognia,
b) picie alkoholu,
c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
d) tankowanie pojazdów (poza stacją paliw),
e) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami.

16. Na placu postojowym obowiązuje opłata za każdą rozpoczętą dobę korzystania z niego w wysokości 30 zł brutto. W ramach uiszczonej opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym użytkownik pojazdu otrzymuje odcinek uprawniający do skorzystania z prysznica oraz kupon uprawniający do otrzymania posiłku zgodnie z dedykowaną ofertą menu w Barze Truckera bez dodatkowych opłat.

17. Opłatę parkingową należy wnieść w kasie stacji paliw BP bądź w kasie supermarketu.

18.  Bilety parkingowe zawierają następujące dane:
a/ numer rejestracyjny pojazdu,
b/ datę i godzinę ważności karty parkingowej

19.  Zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłaty parkingowej na czas do 24 godzin są kierujący pojazdami, którzy spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) przed wjazdem na teren placu postojowego dokonają zakupu paliwa na stacji paliw BP PORT 2010 Spółka Jawna w Żarskiej Wsi 2C w ilości co najmniej 200 litrów,
2) zamówią posiłek w Barze Truckera za co najmniej 30 zł,
3) dokonają zakupów w markecie Carrefour Express w kwocie minimalnej 100 zł brutto,
4) skorzystają z usługi myjni TIR, serwisu tachografów lub serwisu opon znajdujących się na terenie PORT 2010 przy minimalnej kwocie opłaty za wykonanie usług w wysokości 100 zł brutto,
5) korzystają z usług Urzędu Celnego i parkują w wyznaczonym miejscu.

20. Użytkowników pojazdów korzystający z placu postojowego w weekendy lub ustawowe dni wolne od pracy obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 30 zł.

21. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych poziomych i pionowych oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi placu.

22. Regulamin oraz Cennik dostępny jest również na stronie internetowej www.port2010.pl

23. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.